3. aug, 2017

RUSSELAKS Pink Salmon stillehavslaks

Mitt første møte med pukkellaksen var i Kiberg rundt 1960 da en fisker hadde fått noen eksemplarer i laksenota.Russiske forskera forsøkte allerede før krigen å sette ut fisk fra Stillehavet på Kolahalvøya og Kvitsjøen ,men lyktes ikke før på 1960 tallet og da først etter at man forstod at yngelen måtte gå en tid i samlekar før den blev satt ut i sjøen. At man valgte Pink salmon hadde mye med dens gytevandring å jøre.Den gyter som regel i nedre del av elva og i brakkvann i elveosen og vil således ikke fortrenge bla anna atlanterhavslaks som gyter lengere oppe i elvene.Dessuten vil yngelen ikke fortrenge yngel av andre fiskeslag da den vandrer ut i sjøen så snart den er utklekt.Og ikke som yngel av Atlanterhavslaks som oppholder seg fire fem år i elva før den vandrer ut i sjøen.På svenske nyheter kunne man idag 3.08.2017 høre at pukkellaks er observert i flere elver i sør vest sverige.I tillegg er den jo observert i ganske store mengder i elver langs norskekysten fra Varanger og langt sørover.Etter at yngelen er kommet ut i sjøen om våren vil den gå en tid i stimer i nerheten av elveosen før den drar til havs.Mye tyder nå på at Pukkellaksen (Pink Salmon) har etablert seg for godt i våre farvann og kan bli en resurs a la kongekrabben som man såg på som en inntrenger i starten og som skulle utryddes.For å få en formening om bestandens størrelse burde man kanskje starte forsøksfiske til havs.I Stillehavet bruker man drivgarn og not i tillegg til div fangstmetoder langs land.Å forsøke å utrydde den ved elvefiske vil være mislykket av mange grunner.No er jo også det skjedd at den har spredd seg til elver i hele Nordsjøbassenget Irskesjøen og Nord vest atlanteren og gyter den i elver som ikke har andre anadrome fiskeslag vil den ubetinget være en resurs blant annet på grunn av rogna som viser seg å være verdifull.Derfor bør man ikke bare tenke på utryddelse men heller se andre muligheter. No burde myndigheitan satt igang forsøksfiske etter arten bla.anna i Varangerfjorden med drivgarn for i år skal bestanden ha økt å i såfall burde det være mulig å starte fiske på den da rogna er verdifull og fisken er jo selfølgelig brukbar til dyrefor, men uansett blir den jo i elven rundtomkring og det er ikke sikkert at det er så ufordelaktig da den holder seg i nedre del av vassdragan og økninga av bestanden har sjedd sakte da den første i Komagelva blev fisket ca en kilometer oppover elva i 1958. Det året spiste jeg den for første gang og den var fra laksenot i sjøen ved Kiberg og var en ypperlig matfisk. No viser det seg at det som tidligere ikke var så store mengder som innvadrerte elven i varanger er pr no 12.07.21 blitt til en fryktskapende mengde på tur opp Komagelva og vor man forsøker å begrense mengdene på tur opp elva nokka som synes å være nytteløst. I Wikipedia står det at den kan bli 76cm lang og veie opptil 6.8 kg Men det hyggeligste er at det står at fisken spiser ikke når den kommer opp i elva for å gyte altså er den ikke en fare for den vanlige lakseyngelen .derimot står det at rogna er en resurs for vanlig lakseyngel .Det fiskes 4 a 500000 tonn av arten hvert år så vist den holder seg i nedre del av elvene er den vel til å leve med ,men det får tiden vise.