Pukkellaks eller Pink Salmon

17. sep, 2021

Russelaksen som dør i elva vil være et gode for mange viltarter og en del fugler såsom havørn som forsyner seg rikelig utover høsten og flere måkearter.Der det finnes rester av fjellrev vil det være ett godt tilskudd på menyen for den og  Forurensing i elvan er man vel ikke sikker på graden av,men i sjøen har det ingen betydning for der vil alt bli fjernet etter kort tid.Da tenker jeg på den tida for ca femti år siden da det blev forbudt å dompe fiskeslog i hamnan langs kysten. I vårsesongen var det sånne mengder at båtan hadde problemer med å komme seg til kaian ,men en måned etter at sesongen var over var alt borte vekk oppspist av fugler og dyr både under og over vann men etter at forbudet inntrådte la det seg ei død hand over hamnan og serlig krykkja var en fuggel som gikk sterkt tilbake.I Kiberg fortalte dem som sløydde fisk at når dem starta sløyinga og såg ned i lukeopningen så stod der flere sjørøyer å ventet på mat og ettervert forsvant dem og og mange andre fiskearter og stort sett alt av det yrende liv som hadde vært før forbudet kom så den døde russelaksen som rek ut i sjøen vil forsvinne fort.

3. aug, 2017

Holaks av arten Pink Salmon tatt i Brukulpen i Vestre Jakobselv på nittitallet av
Anne Lise Næss Den var ca 4 kg og var godt spiselig.

3. aug, 2017

Mitt første møte med pukkellaksen var i Kiberg rundt 1960 da en fisker hadde fått noen eksemplarer i laksenota.Russiske forskera forsøkte allerede før krigen å sette ut fisk fra Stillehavet på Kolahalvøya og Kvitsjøen ,men lyktes ikke før på 1960 tallet og da først etter at man forstod at yngelen måtte gå en tid i samlekar før den blev satt ut i sjøen. At man valgte Pink salmon hadde mye med dens gytevandring å jøre.Den gyter som regel i nedre del av elva og i brakkvann i elveosen og vil således ikke fortrenge bla anna atlanterhavslaks som gyter lengere oppe i elvene.Dessuten vil yngelen ikke fortrenge yngel av andre fiskeslag da den vandrer ut i sjøen så snart den er utklekt.Og ikke som yngel av Atlanterhavslaks som oppholder seg fire fem år i elva før den vandrer ut i sjøen.På svenske nyheter kunne man idag 3.08.2017 høre at pukkellaks er observert i flere elver i sør vest sverige.I tillegg er den jo observert i ganske store mengder i elver langs norskekysten fra Varanger og langt sørover.Etter at yngelen er kommet ut i sjøen om våren vil den gå en tid i stimer i nerheten av elveosen før den drar til havs.Mye tyder nå på at Pukkellaksen (Pink Salmon) har etablert seg for godt i våre farvann og kan bli en resurs a la kongekrabben som man såg på som en inntrenger i starten og som skulle utryddes.For å få en formening om bestandens størrelse burde man kanskje starte forsøksfiske til havs.I Stillehavet bruker man drivgarn og not i tillegg til div fangstmetoder langs land.Å forsøke å utrydde den ved elvefiske vil være mislykket av mange grunner.No er jo også det skjedd at den har spredd seg til elver i hele Nordsjøbassenget Irskesjøen og Nord vest atlanteren og gyter den i elver som ikke har andre anadrome fiskeslag vil den ubetinget være en resurs blant annet på grunn av rogna som viser seg å være verdifull.Derfor bør man ikke bare tenke på utryddelse men heller se andre muligheter. No burde myndigheitan satt igang forsøksfiske etter arten bla.anna i Varangerfjorden med drivgarn for i år skal bestanden ha økt å i såfall burde det være mulig å starte fiske på den da rogna er verdifull og fisken er jo selfølgelig brukbar til dyrefor, men uansett blir den jo i elven rundtomkring og det er ikke sikkert at det er så ufordelaktig da den holder seg i nedre del av vassdragan og økninga av bestanden har sjedd sakte da den første i Komagelva blev fisket ca en kilometer oppover elva i 1958. Det året spiste jeg den for første gang og den var fra laksenot i sjøen ved Kiberg og var en ypperlig matfisk. No viser det seg at det som tidligere ikke var så store mengder som innvadrerte elven i varanger er pr no 12.07.21 blitt til en fryktskapende mengde på tur opp Komagelva og vor man forsøker å begrense mengdene på tur opp elva nokka som synes å være nytteløst. I Wikipedia står det at den kan bli 76cm lang og veie opptil 6.8 kg Men det hyggeligste er at det står at fisken spiser ikke når den kommer opp i elva for å gyte altså er den ikke en fare for den vanlige lakseyngelen .derimot står det at rogna er en resurs for vanlig lakseyngel .Det fiskes 4 a 500000 tonn av arten hvert år så vist den holder seg i nedre del av elvene er den vel til å leve med ,men det får tiden vise.